aranearium.cz

SLOVNÍČEK VÝRAZŮ


 • Abdomen
  Zadeček. Opistosoma. Zadní část těla, u pavouků nerozdělená články (kromě podřádu liphistiomorphae).

 • Agresivní mimikry
  Chování, zbarvení a tvar těla sloužící ke skrytí před kořistí.

 • Anteriorní
  Umístěný na přední části těla.

 • Apikální
  Umístěný na koncové části těla.

 • Apofýza (Apophysis)
  Výrůstek na článku samčího makadla.

 • Apolýza
  Počáteční fáze svlékání, kdy se začíná oddělovat kutikula od epidermis.

 • Autotomie (Authotomie)
  Odhození končetiny v úzkém místě pro záchranu před nebezpečím, zpravidla mezi coxou a trochanterem.

 • Batesovo mimikry
  Zbarvení a tvar těla napodobující něco nevhodného k potravě.

 • Biocenóza
  Společenství organismů určitého biotopu.

 • Biotop
  Stanoviště, místo obývané určitou biocenózou.

 • Bulbus
  Zásobník k uchování spermatu na konci makadel (u samce).

 • Colulus
  Kolulus. Čípkovitý útvar před snovacími bradavkami u některých kribelátních pavouků (jeho účel není znám).

 • Coxa
  Koxa. Kyčel. 1. k tělu přiléhající článek nohy.

 • Cymbium
  Útvar na tarzu makadel v němž je při klidovém stavu zanořen bulbus.

 • Distální
  Směřující k obvodu nebo konci, vzdálený (od hlavy).

 • Dorsální
  Umístěný na vrchní (hřbetní) části těla.

 • Ekdyson
  Hormon změkčující kutikulu při svlékání.

 • Ekdyze (Ecdyse)
  Pravidelná výměna tuhé kutikuly (vnější kostry) pavouků.

 • Ekoton
  Společenství, které se vyskytuje na styku dvou rozdílných biotopů.

 • Embolus
  Špičatý výběžek bulbu zaváděný při kopulaci do spermatéky samičky převážně u labidognátních pavouků.

 • Endemit
  Druh žijící výhradně na určitém území.

 • Entelegynae
  Skupina druhů pavouků u kterých samice mají epigyne.

 • Enzym
  Složitá chemická látka bílkovinné povahy působící jako katalyzátor biochemických reakcí.

 • Epidermis
  Pokožka. U členovců tvořena zpravidla jedinou vrstvou buněk.

 • Epigastrální rýha
  Rýha oddělující oblast plicních vaků a epigyne od zadní části abdomenu.

 • Epigeický
  Obývající povrch půdy.

 • Epigyne (Epigynum)
  Pohlavní destička. Chitinová destička překrývající pohlavní otvor samičky u vývojově vyšších pavouků.

 • Exuvie
  Svlečka. Svlečená stará kutikula.

 • Femur
  Stehno. 3. k článek končetin.

 • Fenologie
  Nauka o časovém průběhu základních životních projevů v souvislosti s ročním obdobím.

 • Fovea
  Podélná rýha v karapaxu k níž je z vnitřní strany upnut sval sacího žaludku.

 • Ganglie
  Nervová zauzlina.

 • Gnatokoxa (Gnathocoxa)
  Kyčelní článek makadel.

 • Golgiho aparát
  Soustava miniaturních cisteren a váčků, které lze najít v cytoplazmě většiny eukaryot sloužící k transportu a přechovávání látek, postsyntetické úpravě bílkovin, syntéze polysacharidů a imunoglobulinů, tvorbě váčků využívaných při exocytóze, vzniku materálu pro tvorbu buněčné stěny.

 • Haplogynae
  Skupina druhů pavouků u kterých samicím chybí epigyne a samci mají jednoduché palpální orgány.

 • Hemolymfa (Hemolympha)
  Krvomíza. Tělní tekutina — obdoba krve.

 • Heterotrofní
  Organizmy odkázané svojí výživou na organické látky připravené jinými organizmy.

 • Hlavohruď (Cephalothorax)
  Prosoma. Hlava a hrud' srostlá u pavouků v jeden celek.

 • Holarktický
  Rozšířený v Evropě, severní Asii a severní Americe.

 • Chelycery (Chelycerae)
  Klepítka. První pár končetin pavoukovců. U pavouků tvořeny bazální a apikální částí.

 • Instar
  Vývojové stádium od jednoho svleku k dalšímu.

 • Kalamistrum (Calamistrum)
  Hřebínek tuhých chloupků, určený k vyčesávání vlákna z kribela.

 • Karapax (Carapax)
  Horní část hlavohrudi.

 • Klavus (Clavus)
  Jazýčkovitý útvar na epigyne.

 • Klepítka (Chelycerae)
  Chelycery. První pár končetin pavoukovců. U pavouků tvořeny bazální a apikální částí.

 • Klimax (Climax)
  Finální (stabilní, neměnné) stádium společenství živočichů.

 • Klypeus (Clypeus)
  Část karapaxu mezi jeho předním spodním okrajem a spodním okrajem očí.

 • Kolulus (Colulus)
  Čípkovitý útvar před snovacími bradavkami u některých kribelátních pavouků (jeho účel není znám).

 • Konduktor (Conductor)
  Sklerotizovaný poslední výběžek embolu podporující jeho zavedení do epigyne.

 • Kondylus (Condylus)
  Výrůstek na vnější straně klepítek.

 • Koxa (Coxa)
  Kyčel. 1. k tělu přiléhající článek nohy.

 • Kribelum (Cribelum)
  Snovací políčko.

 • Krvomíza
  Hemolympha. Tělní tekutina — obdoba krve.

 • Kutikula (Cuticula)
  Pevná chitinová schránka — vnější kostra.

 • Labium
  Spodní pysk.

 • Laterální
  Boční. Umístěný na boku. Směřující ke straně.

 • Lyzosom
  Buněčná struktura obsahující enzymy štěpící organické látky.

 • Makadlo (Pedipalpus)
  Končetina členovců (párový orgán).

 • Maxila (Maxilla)
  Horní čelist. U pavouků tvořená výběžky z kyčlí makadel.

 • Mediální
  Střední. Umístěný ve středu.

 • Metatarsus
  Zánártí. 5. článek končetin.

 • Mimikry
  Chování, tvar a (nebo) zbarvení těla, napodobující jiné živočichy (předměty), sloužící k ukrytí před jinými živočichy.

 • Mitochondrie
  Organela jejíž funkcí je buněčné dýchání. Mitochondrie obsahují svou vlastní mitochondriální DNA.

 • Nymfa (Nympha)
  Nedospělé stadium členovců.

 • Operkulum (Operculum)
  Ochranné víčko na povrchu plycních vaků

 • Opistosoma (Opisthosoma)
  Zadeček. Abdomen. Zadní část těla, u pavouků nerozdělená články (kromě podřádu liphistiomorphae).

 • Osrdečník
  Útvar okolo srdce napojený na plicní vaky pomocí něhož se okysličuje krvomíza.

 • Osrdečník (Pericardium)
  Orgán probíhající koaxiálně vně srdce. Zajišťuje výměnu kyslíku v hemolymfě.

 • Ostie (Ostium)
  Obecně otvor. U pavouků mezi srdeční trubicí a osrdečníkem.

 • Palearktický
  Rozšířený v Evropě, Asii (mimo indomalajské oblasti a jižního cípu Arabského poloostrova) a severní Africe.

 • Paracymbium
  Struktura na makadlech dospělých samců, která je vychází z cymbia nebo je od něj oddělená.

 • Patela (Patella)
  Koleno. 4. článek končetin.

 • Petiolus
  Stopka. Zúžené spojení hlavohrudě a zadečku.

 • Plastid
  Organela rostlinných buněk a řas s vlastní genetickou informací sloužící k fotosyntéze nebo zbarvení buňky. Plastidy mohou nabývat různých forem v závislosti na funkci, kterou plní. Mají důležitý podíl na mimojaderné dědičnosti. Některé formy nejsou definitivní a mohou přecházet v jiné.

 • Pohlavní destička (Epigynum)
  Epigyne. Chitinová destička překrývající pohlavní otvor samičky u vývojově vyšších pavouků.

 • Posteriorní (Posterior)
  Zadní. Umístěný vzadu. Směřující k zadnímu konci.

 • Prokursor (Procursor)
  Sklerotizovaný, různě větvený výběžek na samčím makadle.

 • Relikt
  Druhy, které se zachovaly na malém území jako pozůstatky dřívějšího velkého rozšíření.

 • Skapus (Scaphus)
  Jazýčkovitý útvar na epigyne.

 • Sklerit
  Ztvrdlý chitinizovaný plát těla některých druhů členovců.

 • Skopulus (Scopulus)
  Kartáček chloupků na spodní straně tarsů a metatarsů u některých druhů pavouků.

 • Skutum (Scutum)
  Sklerotizovaná ploška na zadečku některých druhů pavouků.

 • Snovací bradavky
  Tělové přívěsky na konci zadečku, sloužící k tvorbě vlákna.

 • Spermatéka (Spermatheca)
  Prostor v těle samic k uskladnění spermií pro pozdější oplodnění.

 • Spermatofor (Spermatophore)
  Zásobník pro dočasné uchování spermií.

 • Spigot
  Snovací rourka, vyčnívající ze špičky snovacích bradavek.

 • Stabilimentum
  Pruhy silnějšího vlákna v pavučině některých druhů křižáků.

 • Stigma
  Vstup do plicního vaku. Výusťuje u epigastrické rýhy.

 • Stopka (Petiolus)
  Zúžené spojení hlavohrudě a zadečku.

 • Stridulace
  Zvuková komunikace u některých druhů členovců.

 • Svlečka
  Exuvie. Svlečená stará kutikula.

 • Svlek (Ecdysis)
  Ekdyse. Pravidelná výměna tuhé kutikuly (vnější kostry) pavouků.

 • Synantropní
  Vázaný na lidská obydlí.

 • Tarsus
  Nárt. 6. článek končetin.

 • Taxon
  Pojmenovaná jednotka v systému živočichů.

 • Tibia
  Holeň. 5. článek končetin.

 • Tracheje (Tracheae)
  Vzdušnice. Rourky sloužící k dýchání u některých druhů členovců. Procházejí celým tělem a přivádějí kyslík přímo k orgánům.

 • Trichobotrie (Trichobothrium)
  Smyslový orgán chloupkovitého tvaru.

 • Trochanter
  Příkyčlí. 2. článek končetin.

 • Tuberculum
  Hrbolek na těle. Na těchto hrbolcích bývají někdy umístěné oči.

 • Vakuola (Vacuola)
  Prostor v buňkách ohraničený membránou sloužící různým účelům.

 • Ventrální
  Umístěný na spodní (břišní) části těla.

 • Vzdušnice (Tracheae)
  Rourky sloužící k dýchání u některých druhů členovců. Procházejí celým tělem a přivádějí kyslík přímo k orgánům.

 • Xerotermní
  Suchomilný a teplomilný.


OBSAH RŮZNÉ:

Zajímavosti ze světa pavouků - články převzaté převážně z jiných zdrojů

Seznam pavouků ČR aktualizovaný podle "The World Spider Catalog" setříděný

SYSTEMATICKY
PODLE LATINSKÝCH JMEN
PODLE ČESKÝCH JMEN

Nikdo nezná všechno, pomoci může

SLOVNÍČEK VÝRAZŮ

Abecední seznam všech pavouků publikovaných na Araneariu setříděný podle

LATINSKÝCH JMEN
ČESKÝCH JMEN

PŘI POTÍŽÍCH:

Vyskytla-li se na stránkách chyba, kontaktujte prosím webmastera

Nezobrazují-li se vám stránky korektně, vyzkoušejte


ARANEARIUM NA VAŠEM WEBU

Podpořte Aranearium.cz, umístěním ikony na vašem webu.

Aranearium.cz

PARTNEŘI

Everything you ever wanted to know about spidersOSTATNÍ ODKAZY: IQ999 Výchozí stránka Mapa webu Návštěvní kniha E-mail Vyhledat na Araneariu Nastavení webu Formát pro tisk English English


NAVIGACE: hlavní stránka » různé » slovníček výrazů

aktualizováno: 9. 12. 2022

created & designed by IQ999™  © 2002−2022